12.Four-Score_2018_Mixed-media-on-poly-cotton_51-x-61-cm